Privacybeleid

KORA HR verwerkt persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring. KORA HR hecht veel belang aan de bescherming van de door haar verwerkte persoonsgegevens, en neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze privacyverklaring bevat informatie omtrent de wijze waarop KORA HR gebeurlijk persoonsgegevens verwerkt, en hoe KORA HR deze gegevens beschermt.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna de Verordening).

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.kora-hr.be, alsmede de diensten die KORA HR d.m.v. deze of andere kanalen aanbiedt, en op alle personen die daarvan gebruikmaken.

Deze privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Kora hr als verwerkingsverantwoordelijke

KORA HR kan persoonsgegevens van bezoekers van zijn website www.kora-hr.be verzamelen en verwerken.

Wanneer u de website www.kora-hr.be bezoekt, kunnen wij gebruik maken van cookies en soortgelijke technologieën om informatie over uw gebruik van onze website te verzamelen en u een bepaalde functionaliteit aan te bieden, zoals het toesturen van nieuwsbrieven en direct marketing.

Het gaat om volgende persoonsgegevens :
uw voornaam

uw achternaam

uw e-mailadres

uw facturatiegegevens

Persoonsgegevens worden verwerkt door KORA HR, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

– Inschrijvingsformulier van de nieuwsbrief 
– Contactformulieren 
– Aankoop van een product (document)
– Cookies


KORA HR zal geen persoonsgegevens verzamelen via andere bronnen dan rechtstreeks van de gebruiker, en zal geen persoonsgegevens doorgeven aan derden.


In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG hebben de gebruikers het recht om – middels schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit – kosteloos inzage, verbetering, beperking van de verwerking, of wissing van hun persoonsgegevens te vragen, hun persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen, en bezwaar te maken tegen de verwerking.

KORA HR sollicitanten

Dit geldt voor mensen die solliciteren op onze vacatures bij KORA HR.

Hierbij wordt u geïnformeerd inzake de verwerking van uw gegevens in het kader van een sollicitatietraject bij onze onderneming KORA HR. Dit omschrijft welke persoonsgegevens van u, op welke basis en waarom verwerkt worden en welke rechten u hebt.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
Alle persoonlijke gegevens, maar niet beperkt tot:Identificatiegegevens, contactgegevens, familiale gegevens, gedragsgegevens en persoonlijke kenmerken, opleidings- en beroepsgegevens, sociale media profielen, foto’s, motivatiebrief en cv.

Statussen, notities en planning gerelateerd met uw sollicitatie.

E-mail communicatie.

Voor welke doeleinden en met welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt? Bovenstaande gegevens worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject. Met uw toestemming worden deze gegevens ook verwerkt voor een contactname voor eventueel toekomstige vacatures binnen onze organisatie. Uw reactie op onze vacature geldt als de actieve handeling waarbij u uw geïnformeerde, vrije, specifieke en ondubbelzinnige toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens. U kan deze toestemming altijd intrekken.

Onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming moeten wij u mededelen dat inhouden van persoonlijke gegevens tijdens uw sollicitatie een nadeel kan geven in vergelijking met andere kandidaten die voor dezelfde functie solliciteren.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om het sollicitatietraject te doorlopen en in aanmerking te komen om bij ons aangeworven te worden. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde persoonsgegevens niet zou verstrekken kan het sollicitatietraject niet worden doorlopen en komt u niet in aanmerking voor aanwerving.

Beveiliging persoonsgegevens

KORA HR treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

KORA HR waarborgt, voor zover dit technisch mogelijk is, de integriteit, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, door het gebruik van beveiligingstechnologieën en – technieken. Activiteiten met betrekking tot persoonsgegevens worden vastgelegd in logbestanden. Hetzelfde geldt voor andere relevante gebeurtenissen, zoals pogingen om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot persoonsgegevens en verstoringen die kunnen leiden tot wijziging of verlies van persoonsgegevens.

KORA HR zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in (een) datacenter(s) binnen België.

Privacyrechten

U hebt het recht om:

(1) Inzage te krijgen in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
(2) onjuiste gegevens te doen verbeteren.
(3) in bepaalde omstandigheden te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen.
(4) de verwerking van de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te beperken.
(5) de aan ons verstrekte persoonsgegevens te verkrijgen en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
(6) bezwaar te maken tegen de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens.

Klachten

U heeft steeds het recht zich voor klachten met betrekking de verwerking van uw persoonsgegevens te wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Cookies

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van KORA HR en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

U kunt steeds cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op.

Meer informatie

Voor meer informatie of voor vragen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door KORA HR kan u ons steeds contacteren per e-mail op kora@kora-hr.be, of telefonisch op nummer +32 478 23 64 66.

KORA HR is een onderneming van KaDeWe BV, met maatschappelijke zetel te Vosselosstraat 4, 9270 Laarne, België, met ondernemingsnummer 0713.717.486.

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!